محصولات

مقاله

کابل خاص

سیم و کابل های خاص – بررسی 7 استاندارد

در حالت کلی در استانداردهای رایج مورد استفاده صنعت سیم و کابل الزامات پایه انواع سیم و کابل جهت استفاده در مصارف عمومی بیان گردیده است . در اغلب استاندارد...